• Залікові тестові завдання з курсу

  „Геополітична ситуація та геополітичні процеси в регіоні”

   

  1. 1. Будь-яка система не зводиться виключно до суми її елементів оскільки (продовжіть речення)...

   

  1. 2. Поняття „система як „сукупність/ансамбль” взаємозв’язаних елементів, котрі пов’язані між собою співвідношенням такого типу, що коли змінюється характер одного з них, тоді реорганізюється і весь ансамбль” вперше визначив:

   

  а) Жан Вільям Лап’єр;

  б) Клод Леві-Срос;

  в) Норберт Вінер;

  г) Людвіг фон Берталанфі.

   

  1. 3. Структура системи це:

   

  а) сукупність її елементів;

  б) природа та зміст зв’язку між елементами;

  в) конфігурація зв’язків між елементами ;

  г) ефект зв’язку між елементами.

   

  1. 4. Реактивна поведінка системи це:

   

  а) пристосування системи до середовища;

  б) спроба системи цілеспрямовано реорганізувати середовище;

  в) стійка взаємодія елементів і творення великих комплексів всередині системи;

  г) єдиниий фактор функціонування системи – середовище.

   

  1. 5. Функція системи це:

   

  а) сукупність її елементів;

  б) природа та зміст зв’язку між елементами;

  в) конфігурація зв’язків між елементами ;

  г) ефект зв’язку між елементами.

   

  1. 6. Політичну систему від інших типів соціальних систем вирізняє:

   

  а) відкритість, функціональність, процесуальність, дієвість;

  б) структурність, легітимність, відкритість, примус;

  г) універсальність, примус, легітимність, авторитарність;

  д) структурність, легітимність, відкритість, примус.

   

  1. 7. Теорія політичної системи базується на загальному системному підході. Назвіть основні (правильні) положення системного підходу (більше ніж одна відповідь):

   

  а) система – це сукупність взаємопов’язаних елементів, що утворюють певну єдність;

  б) система – це сума частин, її складових;

  в) система – це відносно замкнене, автономне ціле;

  г) будь-яка система взаємодіє з середовищем;

  д) будь-яка система тією чи іншою мірою здатна адаптуватися до навколишнього середовища;

  е) навколишнє середовище незначною мірою впливає на систему;

  ж) між системою і навколишнім середовищем не існує жодних взаємодій.

   

  1. 8. Який з типів стабільності системи є ідеальним і не зустрічається в дійсності (більше ніж одна відповідь):

   

  а) абсолютна стабільність;

  б) статистична стабільність;

  в) динамічна стабільність;

  г) мобілізаційна стабільність.

  9.  Американський політолог С. Ліпсет запропонував типологізацію політичних систем, засновану на двох параметрах: ефективність та легітимність. Згідно з ними він виділив чотири типи політичних систем: ефективні і легітимні, ефективні і нелегітимні, неефективні і легітимні, неефективні і нелегітимні. Цим типи політичних систем відповідають три рівні стабільності. Стабільними вважаються політичні системи, в яких влада і ефективна, і легітимна. Політичні системи, в яких відсутній один з параметрів (ефективність і легітимність), зараховуються до відносно стабільних/нестабільних. У випадку неефективності і нелегітимності влади політична система нестабільна.

  Завдання №1:

  Спробуйте визначити рівень політичної стабільності для України. Для цього необхідно знати:

  1) рівень легітимності влади;

  2) рівень ефективності влади.

  Ефективність влади ви можете розрахувати за формулою:

  де ПЕВ – показник ефективності влади;

  aί - важливість реалізованих рішень;

  aj - важливість нереалізованих рішень;

  Ri - реалізовані рішення;

  Rj - нереалізовані рішення;

  N - загальна кількість прийнятих рішень.

  Якщо отриманий Вами ПЕВ > 0, то влада ефективна. Якщо ПЕВ < 0, то влада - неефективна. Ступінь ефективності/неефективність влади можна визначити за допомогою шкали від -1 до +1.

  Завдання №2: схематично опишіть послідовність методики Ваших підрахунків.

  1. 10. Розрізняють неадаптативну і адаптативную стабільність політичної системи. Які поняття (два) характерезують неадаптативну стабільність, а які адаптативну (також два)?

   

  11. Як відомо, політична система „виробляє політику” / „policy-making process” . Одним з результатів такого „policy-making process”  є тип так званої „політики розподілу”, а це означає, що така політика є:

  а) екстраординарною;

  б) дистрибутивною;

  в) процедурною;

  г) латентною.

   

  12. Р. Алмонд виділяє функції „входу” й функції „виходу” політичної системи. Які з перерахованих функцій є функціями „входу”, а які - функціями „виходу”?

  12.1 „Вхід”:

  а) виконання правил і норм;

  б) агрегування інтересів;

  в) визначення правил (нормотворчість);

  г) політична комунікація;

  д) політична соціалізація та рекрутування;

  е) контроль за дотриманням правил і норм;

  ж) артикуляція інтересів.

   

  12.2 „Вихід”:

   

  а) виконання правил і норм;

  б) агрегування інтересів;

  в) визначення правил (нормотворчість);

  г) політична комунікація;

  д) політична соціалізація та рекрутування;

  е) контроль за дотриманням правил і норм;

  ж) артикуляція інтересів.

   

   

  13. Які з перерахованих елементів відносяться до політичної системи (більше ніж одна відповідь)?

   

  а) політична влада;

  б) екологія;

  в) зовнішнє середовище;

  г) політика;

  д) міжнародне співтовариство;

  е) політична культура;

  ж) політичні партії;

  з) держава;

  і) зв’язок-комунікація;

  к) політичний результат;

  л) все вищевказане, окрім пункту „з”;

  м) все вищевказане, окрім пунтків „б”; „і”;

  н) жоден з вищевказаних.

  14. Д. Істон підрозділяв середовище довкола політичної системи на внутрішнє та зовнішнє. До якого середовища відноситься системи:

  14.1: „Внутрішнє”:

  а) екологічна система;

  б) міжнародні соціальні системи;

  е) міжнародні політичні системи;

  г) біологічна система;

  д) міжнародні біологічні системи;

  е) соціальні системи;

  ж) міжнародна соціальна структура;

  з) система культури;

  і) міжнародна економічна система;

  к) демографічна система;

  л) міжнародна система культури;

  м) соціальна структура;

  н) міжнародна демографічна система.

   

  14.2: „Зовнішнє”:

  а) екологічна система;

  б) міжнародні соціальні системи;

  е) міжнародні політичні системи;

  г) біологічна система;

  д) міжнародні біологічні системи;

  е) соціальні системи;

  ж) міжнародна соціальна структура;

  з) система культури;

  і) міжнародна економічна система;

  к) демографічна система;

  л) міжнародна система культури;

  м) соціальна структура;

  н) міжнародна демографічна система.

   

  15. Хто з політологів визначив політичну систему як (співвіднести літери із цифрами):

  а) сукупність взаємодій, за допомогою яких відбувається владний розподіл цінностей в суспільстві;

  б) існуючу у всіх суспільствах систему взаємодії, яка виконує функції інтеграції та адаптації за допомогою застосування або загрози застосування легітимного насильства;

   

  1) М. Вебер;

  2) С. Ліпсет;

  3) Д. Істон;

  4) Ч. Мерріам;

  5) М. Алмонд;

  6) В. Парето;

  7) Р. Макрідіс.

   

  16. Структурна система теорії міжнародних відносин К. Уолтца не включає:

  а) впорядкований принцип дії / ordering principle;

  б) характер акторів - елементів системи / character of units;

  в) можливості елементів / capabilities of units;

  г) функціонально істотні змінні /functional essential variables.

   

  17. . Структура міжнародних систем К. Уолтца не включає:

  а) циклічність функціонування міжнародної системи;

  б) анархічність;

  в) нерівномірність розподілу сил між державами;

  г) універсальність, довготривалість, прогнозовнаість.

   

  18. Міжнародна система відповідно до теорії К. Уолтца складається з:

  а) взаємодії неурядових організацій на міжнародній арені;

  б) функціональних зв’язків між політичними інститутами;

  в) компаративістських параметрів внутрішньої політики держав;

  г) реальних відносин між елементами системи;

  д) взаємодії держав на міжнародній арені.

  19. Експерт американського центру трансатлантичних зв’язків Анжела Стент аналізуючи геополітичну ситуацію в регіоні БЧС виділяє особливу категорію „Нова Східна Європа” куди відносить:

  а) Україну, Білорусь і Молдову;

  б) Україну, Білорусь і Росію;

  в) Україну, Білорусь і Польщу;

  г) Україну, Білорусь і Литву.

  20. Що є основною перманетною прикметною ознакою сучасної системи міжнародних відносин?

  а) формування центрів військової сили;

  б) заміна права сили силою права;

  в) заміна міжнародного права на силові методи;

  г) хаос і анархія.

   

   

  Прізвище ім’я по батькові студента ______________________

  Дата складання заліку ______

   

  Підпис