Семестр 1

 • Історія політичних (правових, економічних) вчень
  Історія політичного (правового, економічного) вчення є важливою складовою духовної спадщини людства, в якій зосереджені значний політичний досвід минулого та підсумки дослідження проблем свободи, суспільства, держави, політики, економіки тощо. Політичний досвід, ідеї, теоретичні концепції, теорії та доктрини минулого чинять суттєвий вплив на сучасні політичні погляди та орієнтації, дають змогу сформувати систему ідеологічного плюралізму, альтернативного мислення, що є важливим для розуміння реальної та конкретної ситуації. Виходячи з глибокого розуміння великого значення відродження та вивчення української політичної думки, ми бачимо, що при поглибленому вивченні політичних явищ постійно доводиться спиратися на загально цивілізаційний політичний спадок. Особливо це важливо для підготовки майбутніх фахівців спеціальності 6.030400 «Країнознавство» напрямку «Міжнародні відносини».
  Історія політичних (правових, економічних) вчень є фундаментальною навчальною дисципліною, яка читається у другому семестрі для студентів першого курсу спеціальності 6.030400 «Країнознавство» напрямку «Міжнародні відносини» на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Метою курсу є розвиток у студентів уміння осягати внутрішній взаємозв’язок політичних і правових явищ й відповідних понять історії політичних (правових, економічних) вчень як наукової дисципліни у зв’язку з предметно-методологічними позиціями цієї науки; засвоєння змісту найбільш значущих політико-правових теорій минулого в їхньому взаємовпливі і взаємозв’язку. Передбачається ознайомлення студентів з класичними джерелами і колом основних проблем з вивчення історії політичних вчень, специфікою та закономірностями розвитку світової політичної думки, базовим понятійно-категоріальним апаратом політичної теорії в її історичному розвитку; засобом співставлення, аналізу різнобічних концепцій, теорій, доктрин. Даний курс також сприятиме формуванню ідеологічного плюралізму й альтернативного мислення в студентському середовищі, підготовці висококваліфікованих фахівців з глибокими теоретичними знаннями у галузі світової та вітчизняної політичної думки. Окрім того, знання з цієї навчальної дисципліни допоможуть становленню висококультурної, компетентної особистості, здатної до практичного застосування власного науково потенціалу.
  В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: періодизацію та понятійно-категоріальний апарат історії політичних (правових, економічних) вчень; провідних представників та основні ідеї кожного з історичних етапів історії політичних вчень; своєрідність та специфіку курсу; роль та значення політичної думки для сучасності; уміти: аналізувати першоджерела, зміст і логіку різноманітних вчень мислителів минулого; здійснювати хронологічне висвітлення процесу формування та розвитку політичної (правової, економічної) думки; адекватно розуміти тлумачення та оцінки політичного змісту вчення, що висвітлюється в контексті минулого та сучасності; виокремлювати конкретно-історичний та теоретичний аспекти політичного змісту певного вчення; на основі отриманих знань формулювати власне бачення щодо проблем сучасності, застосовувати набуті знання у власній професійній та громадській діяльності, володіти навичками політичної культури.
  Дана навчальна дисципліна опановується студентами протягом 1 семестру під час лекційних, семінарських занять та самостійної роботи:
  загальна кількість годин - 54; кредити - 1,5, лекції - 18 год., семінарські заняття - 18 год., самостійна робота - 18 год. Курс завершується заліком. Навчальна програма підготовлена відповідно до вимог галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України підготовки фахівців за напрямком «Міжнародні відносини», на основі опрацювання спеціальних та тематично-споріднених навчальних програм з даної дисципліни профільних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, досвіду практичної роботи над викладанням цього курсу, застосування сучасної фахової і методичної літератури, у відповідності до потреб реформування викладання в університеті.

 • Економіка та зовнішньоекономчні зв'язки України